home  | sitemap  |  contact  

Financiën

Het is onmogelijk een algemeen antwoord te geven op de vraag wat speelnatuur gaat kosten.
We kunnen hier alleen aangeven aan welke financiële consequenties je moet denken en welke financieringsmogelijkheden er bestaan.
Er zijn speelnatuurplekken gerealiseerd waar door heel veel vrijwilligerswerk (in alle fasen), hergebruik van materiaal en creatief boekhouden de kosten minimaal gehouden zijn. Maar zulke optimale situaties zijn toch eerder de uitzondering.

 

Bij de begroting kun je rekening houden met kosten voor:

 • Verkrijgen / vergroten van draagvlak om met elkaar te komen tot een duidelijke wensenlijst (excursies naar gerealiseerde, vergelijkbare projecten, enthousiasmerende lezing voor alle betrokkenen, publicaties);
 • Organisatiekosten: werkgroepbijeenkomsten, projectbegeleiding, begeleiding participatieproces, fondsenwerving;
 • Schetsontwerp, definitief ontwerp/beplantingsplan/ bestek (een ontwerp gemaakt door een ervaren ontwerper is de investering in de meeste gevallen zeker waard. Een minder goed doordacht ontwerp haalt lang niet alle potenties voor natuur en kinderen er uit, is de ervaring);
 • Veiligheidscheck, risico analyse, evt. keuring / certificering
 • Aanleg: materiaal en werkuren. Deze kosten zijn uiteraard heel variabel. Door (her)gebruik te maken van aanwezig materiaal en/of vrijwillige medewerkers kan vaak aanzienlijk bespaard worden.
 • Beheer en gebruik. Het is belangrijk deze kosten al in een vroeg stadium mee te bedenken of te beperken door een onderhoudsarm concept.

 

Financiering
 

1. Kosten beperken

Als na het definitieve ontwerp een bijbehorende begroting is opgesteld kun je eerst kijken wat je zelf kunt doen om de kosten beperkt te houden. Te denken valt daarbij behalve aan de inzet van vrijwilligers en (her)gebruik maken van aanwezig levend en dood materiaal, ook aan (b.v van ouders) te lenen hulpmiddelen en gereedschappen.

 

 • Vrijwilligerswerk
  (Groot-)ouders en andere enthousiastelingen zijn aan te spreken op professionele vaardigheden, zin om de handen uit de mouwen te steken en hobbies. Vaak worden werk(zater)dagen georganiseerd, waar ook mensen die graag de inwendige mens verzorgen heel goed hun steentje aan bij kunnen dragen. Denk ook aan samenwerking met plaatselijke NME-organisaties, waar vrijwilligers actief zijn, kunstenaars die graag met kinderen werken, maatschappelijke stages en groene opleidingen (stagiaires).

 

 • (Her-)gebruik van materiaal
  Uiteraard blijven waardevolle bomen, struiken en vaste planten staan of worden overgeplant naar een plek waar ze beter in het nieuwe ontwerp passen. De grondbalans kan kostenneutraal blijven (reliëf vormen door grond te verschuiven; als dit om grotere hoeveelheden gaat is het uitvoeren hiervan uiteraard een kostenpost). Stenen en tegels zijn vaak al aanwezig of gratis/goedkoop verkrijgbaar en her te gebruiken voor de aanleg van muurtjes, zitplekken, amfitheater e.d.

 

 • Faseren
  Kostenspreiding over een langere periode is mogelijk door gefaseerd te werken. Het is in dit geval uiteraard wel heel belangrijk dat er een goede planning is wat in welk fase gebeurt. Eerst de grote lijnen (reliëf b.v.) en daarna invulling met bomen en planten en de aanleg van speelaanleidingen e.d..

 

2. ‘Potjes’ zoeken binnen reguliere budgetten

 • Op scholen en kinderopvang is vaak geld gereserveerd voor het speelplein.
 • Overkoepelende school- en kinderopvangbesturen, woningbouwcooperaties, groene en welzijnsorganisaties (b.v. in het kader van wijkontwikkelingsplannen) zijn wellicht in medefinanciering geïnteresseerd.
 • Bij gemeenten en provincies zijn ook vaak ‘potjes’ waar je gebruik van kunt maken (Denk b.v. aan subsidie i.h.k.v. afkoppeling regenwater, biodiversiteits- of klimaatpotje, budget voor het onderhoud van speelvoorzieningen, of de wijkaanpak.)


3. Acties/activiteiten organiseren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Plantenmarkt (stekjesmarkt);
 • Kunstmarkt/veiling (van kinderkunst en/of kunstenaars die zich bij het project betrokken voelen en een of meer werken voor een veiling ter beschikking stellen);
 • Rommelmarkt/fancy fair; winkeltje (b.v. met verkoop van fruit en groenten uit de schooltuin);
 • Sponsorloop; etc.

(andere succesvolle acties/ activiteiten heel graag doorgeven!)

 

4. Andere bronnen waar scholen, kinderopvang, natuurspeelterreinen en speelbossen terecht kunnen voor (mede)financiering:

Sponsors

 • Winkeliers/bedrijven in de omgeving die materiaal goedkoper willen leveren;
 • Bedrijven die hun MVO-taak (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) serieus willen nemen;
 • Serviceclubs: Rotary, Lionsclub, Lady's circle e.d.
 • Vrienden van … oprichten
 • Vermogende particulieren, die dit doel een warm hart toedragen
 • Bedrijven, die bruikbaar ‘afval’ hebben (b.v. een steenfabriek die ‘mislukte’ bakstenen gratis ter beschikking stelt) of terreinbeherende instanties (o.a. Natuurpunt, Regionale landschappen, ANB) die hun snoeiafval, stammen etc. een sympathieke bestemming willen geven. Denk ook aan kringloopwinkels, 2de hands- en ruilsites, de gemeentelijke gorendienst, tuinaanleggers of afbraakbedrijven: wat voor de één afval is, is voor een ander een interessante grondstof!

 

Fondsen en subsidieregelingen

 

De provincie Vlaams Brabant biedt subsidies voor biodiversiteitsproejcten op scholen. (max €5000 per kalenderjaar 80% dekking, 50% voorfinanciering)

: http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur-en-milieueducatie/natuur-op-school/index.jsp

 

De provincie Antwerpen biedt subsidies voor biodiversiteitsproejcten op scholen. (max €1000 per kalenderjaar 80% dekking,. Meer informatie bij de provinciale MOS- begeleiders op mos@pime.provant.be .

 

Je kan mogelijk ook aansluiten bij de lokale haagplantacties.  Op de website van Natuurpunt vind je de huidige acties:

http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/campagnes-en-acties/behaag-natuurlijk_627.aspx

 

De Provincie West-Vlaanderen biedt subsidies voor natuurprojecten op en/of rond het schooldomein met meerwaarde voor de biodiversiteit en die geïntegreerd worden in de klas en de schoolwerking. Het aanvraagformulier moet voor 1 juni worden ingediend. De  aanvaarde projectkosten moeten minstens 1000 euro bedragen om in aanmerking te komen voor subsidie.
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/nos/Paginas/default.aspx 

 

Provincie Limburg

Scholen kunnen een beroep doen op de subsidielijn 'vergroening van schooldomeinen. Tot €24.000 met een dekking van 90% van het roject. Indienen kan op elk moment. Meer info:

http://www.limburg.be/loket#72070

 

Provincie Oost-Vlaanderen

Scholen kunnen beroep doen op ondersteuning via het project Klimaatgezonde speelplaatsen. Meer info: http://www.dekaaihoeve.be/projecten-en-ondersteuning/klimaatgezonde%20speelplaatsen

Voor Brussel zijn er aparte subsidies voor 'natuur op school'.  Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Leefmilieu Brussel:

Scholen uit Brussel kunnen advies vragen bij Kris Van Ingelghem, NME Brussel: kris@goodplanet.be

 

De VGC biedt met het project 'Buitenspel' ook mogelijkheden om de heraanleg van speelplaatsen te financieren. 

 

 

Voor stad Antwerpen kan je terecht bij het ecohuis voor het project eco-school

http://ecohuis.antwerpen.be/Ecohuis/Ecohuis-Hoofdnavigatie/Startpagina-Ecohuis-Hoofdnavigatie-Scholen/Natuur-op-school.html

 

Voor stad Gent bestaat er het project 'Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen' (GRAS)

De stad  biedt netoverschrijdend financiële en inhoudelijke ondersteuning aan voor scholen die hun speelplaats willen transformeren naar een GRAS. Elk schooljaar wil men tien scholen subsidiëren met €3000 om een GRAS aan te leggen. Een aanvraag kan het hele jaar ingediend worden. Twee keer per jaar worden de aanvragen behandeld. De afsluitdata zijn 15 oktober en 15 februari. Info: jeugddienst@gent.be

 

Stad Leuven was  meer dan 10 jaar geleden pionier als stad voor het ondersteunen van projecten 'natuur op school'.

Scholen (BaO én SO) Die hun terreinen openstellen kunnen een project indien tot € 6000 via de subsidielijn Groenplaats. Scholen die niet openstellen kunnen de helft ontvagngen.

Ze kunnen gratis begeleiding krijgen via GoodPlanet en indien nodig een landschapsarchitect inschakelen.

Sint Niklaas: projectoproep voor 2017 en 2018

Destelbergen: subsidieregelement 50% met een max. tussenkomst van € 5000

 

Vaak ondersteunen steden en gemeenten vergroeningsinitiatieven op hun grondgebied.  Volgende diensten hebben kunnen mogelijk ondersteuning of subsidies bieden:milieudienst, jeugddienst, dienst sociale zaken: wijkcontracten, buurtinitiatieven

 

Pimp je speelplaats

GoodPlanet is opdrachthouder van dit project om schoolspeelplaatsen boeiender en natuurrijker te maken. Elke Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen en Brussel kan een speelplaatsproject indienen vanaf de lancering van de oproep. Op de website vind je het online aanvraagformulier, informatie en inspiratie.

 

Moestuinen: Landelijke gilde biedt i.s.m.

plattelandsklassen een starterspakket met o.a.aankoopbonnen voor scholen die willen starten met een moestuin.http://www.landelijkegilden.be/schooltuin

Geregeld zijn er wedstrijden voor scholen waarbij je financiering kan verkrijgen voor moestuin of vergroening: Hou het tijdschrift Klasse in het het oog.



| |